Nederlands English

Nieuwsbrief - Suzanne Janssen Praktijk voor Natuurgeneeskunde, NEI en Luisterkind, NIjmegen en omgeving

Algemene Voorwaarden voor deelnemers aan de opleiding tot Luisterkindwerker

(Download je exemplaar: Algemene Voorwaarden opleiding tot Luisterkindwerker)

  1. De term ‘Suzanne Janssen – Praktijk voor Natuurgeneeskunde’, ‘Praktijk Suzanne Janssen’, ‘Suzanne Janssen’, ‘wij’ of ‘we’ verwijst naar de eigenaar van deze website: https://praktijksuzannejanssen.nl
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Suzanne Janssen aangeboden opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
  3. Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Suzanne Janssen. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
  4. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Suzanne Janssen opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
  5. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen deze termijn zijn/haar aanmelding voor deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Suzanne Janssen verplicht dit bedrag te retourneren.
  6. Aanmeldingen voor door Suzanne Janssen aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Suzanne Janssen te zijn.
  7. De deelnemer kan aanmelding voor de opleiding schriftelijk terugtrekken tot een maand voor aanvangsdatum van die opleiding. De deelnemer zal aan Suzanne Janssen dan enkel het bedrag van € 50,– wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door Suzanne Janssen.
  8. Indien de deelnemer binnen 1 maand tot 2 weken voor aanvang van de opleiding de aanmelding schriftelijk annuleert, is Suzanne Janssen gerechtigd om 50% van het opleidingsgeld in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken tot aan aanvang van de opleiding het volledige bedrag. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Suzanne Janssen beslist hierover. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Suzanne Janssen verschuldigd.
  9. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 6, 7 en 8 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.
  10. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur aan Suzanne Janssen te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer(IBAN: NL40 ASNB 0267 1465 90, BIC: ASNBNL21 ten name van Suzanne Janssen – Praktijk voor Natuurgeneeskunde), zoals aangegeven op het inschrijfformulier dat de cursist heeft ingevuld en geretourneerd.
  11. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Suzanne Janssen en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer deze door Suzanne Janssen schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
  12. Indien Suzanne Janssen door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.
  13. Wanneer Suzanne Janssen met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.
  14. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft Suzanne Janssen het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.
  15. De opleidingen vinden plaats via E-Learning of op de op het inschrijfformulier vermeldde locatie. Suzanne Janssen behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
  16. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Suzanne Janssen is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
  17. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Suzanne Janssen gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.
  18. Bij in punt 17 voorkomende situatie is Suzanne Janssen gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.
  19. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding tot Luisterkindwerker vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Diana Hendriks of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en het eigendomsrecht berusten bij Diana Hendriks.
  20. Suzanne Janssen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Suzanne Janssen kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
  21. Als door Coronamaatregelen vanuit de overheid het niet langer mogelijk is om fysiek les te geven op locatie, zal de cursus online worden voortgezet, zoals beschreven op de website. Met dien verstande dat als deelnemers zich hebben aangemeld voor het volgen van de opleiding op locatie, en vanwege lockdown of andere overheidsmaatregelen rondom Corona, de opleiding online moet worden voortgezet, het online studentenportaal Leer & Groei niet beschikbaar is. Dit is enkel bedoeld voor studenten die ervoor hebben gekozen de gehele opleiding via e-learning te volgen.
  22. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

 

versie: 01-12-2021